Měření rozvoje: indexy Social Watch 2009

Jedním z hlavních pilířů práce mezinárodní koalice Social Watch je sledování dodržování závazků genderové rovnosti a dodržování práv žen všude na světě. Význam těchto problémů a úsilí o prosazení genderové spravedlnosti je již dlouhodobě v mezinárodním kontextu uznáván, o čemž svědčí i skutečnost, že si v roce 2010 budeme připomínat několik výročí významných pro boj za práva žen a genderovou spravedlnost.

Koncem loňského roku uplynulo 30 let od přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) na Valném shromáždění OSN a letos si budeme připomínat její uvedení do praxe (Československá socialistická republika Úmluvu podepsala v roce 1980).

Koncem února bude potom zasedat Komise pro postavení žen OSN v New Yorku s cílem posoudit vývoj postavení žen ve světě za 15 let, které uplynuly od 4. Světové konference o ženách v Pekingu a která byla také jedním z impulzů pro založení sítě Social Watch.

A konečně 8. března se bude již po sté slavit Mezinárodní den žen.

U příležitosti zasedání Komise pro postavení žen Social Watch vydává aktuální výpočty Indexu genderové spravedlnosti (Gender Equity Index). Index je postaven na porovnání relativní pozice žen ve vztahu k mužům v oblasti vzdělání (gramotnost a začlenění žen do primárního, sekundárního a terciárního vzdělání), socioekonomického postavení žen ve společnosti (míra ekonomické aktivity žen a rozdíl v příjmech mužů a žen) a jejich podílu na moci a společenském vlivu (míra zastoupení žen v politických orgánech, technických oborech a řídících pozicích) a je vyjádřen na škále 0 až 100 (100 vyjadřuje neexistenci rozdílů na základě pohlaví, nicméně nehodnotí celkovou míru vzdělanosti, ekonomické úrovně či politické participace). V České republice byl v roce 2009 zaznamenán mírný pokles hodnoty indikátoru, který se drží pod průměrnou evropskou hodnotou, což vypovídá v nejlepším případě o stagnaci, spíše však o postupném zhoršování postavení žen v české společnosti. Nejvíce znevýhodněné postavení žen v porovnání s muži je pak v Jemenu – jedné z prioritních zemí české rozvojové pomoci, která se ovšem tomuto problému téměř nevěnuje, na Pobřeží slonoviny a v Indii. Celosvětově mají ženy nejvýrazněji nerovné postavení v porovnání s muži ve sféře politického vlivu a rozhodování. Ačkoliv v oblasti vzdělávání je jejich postavení s chlapci vyrovnanější, UNESCO upozorňuje, že finanční a ekonomická krize ohrožuje i dosavadní úroveň naplňování závazku dostupného vzdělávání pro všechny zejména v nejchudších státech světa (72 milionů dětí stále nemá přístup ke vzdělání), což ve většině případů dopadá hůře na dívky než chlapce.