Česká republika: Opět druhý svět (zpráva SW 2017)

Národní zpráva české koalice Social Watch 2017.

Jedním z důležitých problémů při přechodu reálsocialistické východní Evropy na demokratické tržní hospodářství bylo zaostávání za tehdejším tzv. prvním světem, především zeměmi západní Evropy. Bohužel i po dvaceti šesti letech se toto zaostávání nepodařilo zvrátit. Nepodařilo se ani dostatečně rozvinout občanské struktury a začlenit je do mezinárodních sítí, byť v tomto ohledu je na tom ČR o trochu lépe než zbytek bývalého Východu. Agenda udržitelného rozvoje by mohla napomoci ke změně situace, pokud by byla vzata všemi aktéry vážně. Zatím však není jasné, zda se podaří nadřadit zájmy důstojného života a ochrany životního prostředí nad zájmy sobeckých zisků.