Česká republika: Elity selhaly – rozdělená společnost (zpráva SW 2018)

Národní zpráva české koalice Social Watch 2018.

Česká společnost je rozdělená. Liberální politická pravice, která v podstatě od převratu v roce 1989 určovala veřejný diskurs, pokračuje v opakování toho, že žijeme v nejlepších možných časech. Zapomíná, že velká část společnosti přechodem k tržní ekonomice příliš nezískala, ale naopak v jistém smyslu ztratila. Hlavní rovinou této ztráty jsou ztenčující se sociální jistoty a pád do sociální degradace. Velká část odborné či vědecké obce a kulturní elity odmítaly věnovat pozornost rostoucím sociálním problémům. Církve a klíčové neziskové organizace se věnovaly zejména paternalistické pomoci sociálně nejohroženějším vrstvám obyvatelstva s tím, že neproblematizovaly obecný náhled na sociální problémy jako na fenomény zapříčiněné individuálně. Tento stav sociálně nerovného vývoje se projevil mj. narůstající nedůvěrou širokých vrstev obyvatel v politiku. Toho využívají k získání volební podpory nejrůznější tzv. nová politická hnutí, která jsou výrazně napojena na oligarchické kruhy. V programové či ideové rovině se soustředí na sliby garantující (či slibující) posílení důstojnosti nižších a středních vrstev s akcentací své pozornosti spíše na obyvatelstvo žijící mimo hlavní velká města.

Nejpalčivějšími problémy v České republice jsou míra předlužení domácností a množství exekucí, které se týkají téměř 10 % obyvatel starších 15 let. Náklady na exekuce a dluhy, které často vznikají z původně bagatelních částek, deprivují statisíce obyvatel, přičemž ohrožují jejich majetky a zhoršují jejich sociální situaci jejich exkluzí na okraj společnosti. Nejhorším důsledkem je bezdomovectví. Mezi další problémy je možné řadit krizi v oblasti bydlení, na což Social Watch také upozorňuje již mnoho let, a která se dále prohlubuje.  Jednotlivé úrovně veřejné moci se v zásadě zbavují odpovědnosti za zajištění kvalitního bydlení. Otázka bydlení tak často není věcí cílené státní či obecní politiky, ale spíše se stává hračkou v rukou spekulantů. Další problematickou sférou je oblast genderové spravedlnosti. Parlament odmítl zálohované výživné placené státem, což by řešilo situaci matek samoživitelek ve chvíli, kdy otcové odmítají na svoje děti platit.